Widok zawartości stron

Natura 2000

Różnorodność przyrodnicza spowodowała, iż utworzono 4 obszary Natura 2000. Są to: Dolina Dolnej Wisły, objęta dyrektywą ptasią oraz trzy obszary objęte dyrektywą siedliskową – Dolna Wisła, Sztumskie Pole i Mikołajki Pomorskie.

Dolina Dolnej Wisły

Obszar ten o kodzie PLB040003 został zaklasyfikowany jako Obszar Specjalnej Ostoi, czyli ostoja ptasia. Wśród jego gatunków priorytetowych są: bielik, kania czarna, kania ruda, żuraw, bocian bial. Całkowita jego powierzchnia wynosi 34909,20 ha, z czego w Nadleśnictwie Kwidzyn znajduje się 310,57h. Swym zasięgiem odejmuje dolny odcinek doliny Wisły, zachowujący w większości naturalny charakter. W jego skład wchodzi międzywale na odcinku od Włoclawka po Ujście Wisły do Zatoki Gdańskiej (województwa: kujawsko-pomorskie - 68% i pomorskie - 32%). "Dolina Dolnej Wisły" jest szczególnie ważna jako obszar ostoi ptaków, gdyż pełni funkcję centrum różnorodności biologicznej oraz korytarza ekologicznego o międzynarodowym znaczeniu. 

Dolna Wisła

Obszar został zaklasyfikowany jako Specjalny Obszar Ochrony (SOO) wyznaczony zgodnie z zapisami Dyrektywy Siedliskowej. W Nadleśnictwie zajmuje teren ok. 444ha. Obejmuje fragment doliny Wisły w jej dolnym biegu, od południowej granicy woj. pomorskiego do Mostu Knybawskiego na południe od Tczewa. W granicach ostoi znajduje się rónież góny odcinek Nogatu od śluzy w Białęj Górze do śluzy pod Wielbarkiem. Wisła płynie tu szerokim korytem, niemal w całlości ujętym w obwałowania. Naturalny jest np. prawy brzeg Nogatu w pobliżu wsi Węgry. Zachowało się tu wiele różnej wielkości starorzeczy, otoczonych zaroślami wierzbowymi oraz pozostałościami rozległych niegdyś lasów łęgowych.

Mikołajki Pomorskie

Na terenie Nadleśnictwa obejmuje niewielki obszar leśny o powierzchni ok. 80ha. Położony jest w powiecie kwidzyńskim, w gminie Prabuty, oraz w powiecie sztumskim, w gminie Mikołajki Pomorskie. Stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa). Obejmuje fragment falistego terenu, pokrytego w większości lasem, z szeregiem zagłębień, w których obecnie są torfowiska przejściowe z oczkami wodnymi. Siedliska reprezentowane są przez: kwaśną buczynę, kwaśną dąbrowę i grąd subatlantycki, a przy torfowiskach - również bor bagienny i brzezinę bagienną.

Obszar utworzony został m.in. dla ochrony stanowiska strzebli błotnej. Jest to jeden z najrzadszych i najbardziej zagrożonych gatunków ryb w naszym kraju, objęty całkowitą ochroną gatunkową i wpisany do Czerwonej Księgi Zwierząt. Miejscem bytowania tej ryby są małe i bardzo płytkie, zanikające zbiorniki wodne. 

Sztumskie Pole

Położony w powiecie sztumskim, utworzony jako specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa). Obejmuje fragment kompleksu leśnego o powierzchni 572 ha, w któym rozmieszczone są niewielkie zagłębienia terenu zajęte przez bór bagienny lub torfowiska przejściowe, z dystroficznymi oczkami wodnymi. W oczkach wodnych znajduje się stanowisko rzadkiej i chronionej ryby - strzebli błotnej.

Obszary NATURA 2000 na terenie RDLP w Gdańsk.