Rezerwaty przyrody

Na gruntach bezpośrednio administrowanych przez Nadleśnictwo Kwidzyn znajdują się rezerwaty „ Kwidzyńskie Ostnice:, „Biała Góra”, „Parów Węgry” i „Las Mątawski”.

Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn zlokalizowanych jest 10 Obszarów Chronionego Krajobrazu.

Obszary Natura 2000

Różnorodność przyrodnicza spowodowała, iż utworzono 4 obszary Natura 2000. Są to: Dolina Dolnej Wisły, objęta dyrektywą ptasią oraz trzy obszary objęte dyrektywą siedliskową – Dolna Wisła, Sztumskie Pole i Mikołajki Pomorskie.

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn znajdują się 64 pomniki przyrody, z czego aż 49 obiektów to dęby szypułkowe zlokalizowane głównie w leśnictwach: Gonty, Jeziorki, Morawy, Dziwno, Polno, Sarnowo. Pozostałą nieliczną część stanowią: sosny, buki, jesiony, lipy, topole. Jako ciekawostkę na naszych nizinnych terenach można uznać znajdujący się na terenie Leśnictwa Dziwno głaz o obwodzie 5.40 mb i wysokości 1.00 mb.

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (Hight Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC - Polska".